საბაჟო, გეზი
ASYCUDA-ში დაშვება
Tax Free
არქივიდან მასალების გამოთხოვა
აქციზური მარკის შეძენა
გირავნობა/იპოთეკის გაუქმება
თანხების დარიცხვა/შემცირება
თანხის გადატანა
თანხის დაბრუნება
ლატარიის მოწყობა
ლუქების მოთხოვნა/ობიექტის დალუქვა
მოსაკრებლის გადახდა
მოწყობის პირობებში ცვლილების შეტანა
ნავთობპროდუქტების რეალიზაცია
ნებართვის აღება
ნებართვის გაუქმება
ნებართვის საჭიროების თაობაზე ინფორმაციის მიღება
ობიექტის ადგილმდებარეობის ცვლილება
ორმაგი დაბეგვრა
პირადი საგადასახადო მრჩეველი-პრივე
რეგისტრაცია
საბაჟო საწყობები და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტები
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
საინკასო დავალების მოხსნა
სალარო აპარატები/ჩგდ
სანიტარული კონტროლი
საქონლის ინვენტარიზაცია/ჩამოწერა
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა
სერტიფიკატების გაცემა
სტატუსების მინიჭება
სხვადასხვა
ფუნქციონირების დროებით შეწყვეტა/განახლება
ყადაღა
შედარების აქტის გაფორმება
შეღავათიანი რეჟიმები
ცნობების გაცემა
წამახალისებელი გათამაშების მოწყობა